Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 maja 2018    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

Miasto Kraśnik w lipcu 2016 roku przystąpiło do pracy nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023.

W konsultacje i prace nad Programem od początku włączeni są mieszkańcy. Odbyły się spotkania z mieszkańcami oraz pikniki rewitalizacyjne, na których przeprowadzano badania ankietowe.

W związku z zakończeniem etapu wyznaczenia obszaru rewitalizacji mieszkańcy mogą konsultować przedstawioną propozycji granic obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kraśnik.
Swoje uwagi i opinie dot. projektu obszaru rewitalizacji, można złożyć w Urzędzie Miasta w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 84, pokój 204 lub 205.

Formularz konsultacji do pobrania tutaj.

Można też zgłaszać przedsięwzięcia rewitalizacyjne tj. fiszki projektów, które zdaniem mieszkańców są szczególnie ważne na tym obszarze. Zgłoszone przedsięwzięcie powinno być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i rozwiązywać zdiagnozowane na nim problemy społeczne oraz przestrzenno-funkcjonalne lub gospodarcze lub techniczne lub środowiskowe. Zgłaszane mogą być zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, gospodarcze jak również projekty społeczne tzw. miękkie. Zgłoszone przedsięwzięcia będą miały szansę zostać wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023 na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ujęcie poszczególnych przedsięwzięć w LPR będzie podstawą do aplikowania o środki na dofinansowanie zaplanowanych w nim inwestycji, przedsięwzięć między innymi w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcia należy zgłaszać wypełniając Kartę Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych. Kartę należy przesłać do 16.01.2017 r. za pośrednictwem poczty e-mail na adres l.wyka@krasnik.eu lub iniezgoda@krasnik.eu lub dostarczyć osobiście  do Referatu Inwestycji Urzędu Miasta Kraśnik, pok. 204. 

Karta Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych

Prace nad Programem Rewitalizacji  zostały objęte dofinansowaniem uzyskanym w wyniku udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W ramach konkursu Miastu Kraśnik przyznano dotację celową w wysokości 179 730,00  zł. Kwota wkładu własnego Miasta to 19 770,00 zł czyli jedynie 10% całego budżetu przeznaczonego na ten cel.

W dniu 08.07.2016r Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kraśnik (nr 287) powołany został Zespół do spraw rewitalizacji. W skład Zespołu weszło 17 osób wraz z przewodniczącym w osobie Zastępcy Burmistrza Miasta Kraśnik. Zadaniem zespołu jest monitorowanie, weryfikowanie, planowanie procesu tworzenia Programu Rewitalizacji, jak również upowszechnianie w mieście świadomości na temat założeń i istoty programu.

Posiadanie dokumentu LPR jest niezbędne do pozyskiwania funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

Rewitalizacja baner

 

 

Obszar

Grafika przedstawia wyznaczony obszar rewitalizacji Miasta Kraśnik

 

belka fundusze rewitalizacja

0
0
0
s2smodern