Posiedzenia komisji

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 września 2017    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta

Komisje stałe Rady Miasta Kraśnik odbywają swoje posiedzenia w budynku

Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84. (III piętro - sala konferencyjna)


Informacja o porządkach posiedzeń komisji:

Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik odbyło się dnia 15 września 2017r.

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 22 września 2017r. (piątek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 29 posiedzenia Komisji.
 4. Rozpatrzenie pisma Państwa Katarzyny i Roberta Zdyb dotyczącego zwrotu bonifikaty za lokal mieszkalny.
 5. Informacja na temat sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek miejskich.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Miastu Kraśnik, jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel-Kraśnik w m. Kraśnik od km 25+528 do km 26+633 (strona prawa)”.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Lubelskiej, obręb Zarzecze I.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie
 16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/12 o pow. 0,0019 ha oraz 103/28 o pow. 0,0036 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 17. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działki oznaczonej numerem 103/29 o pow. 0,0207 ha, położonej w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonej pod drogę gminną.
 18. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/11 o pow. 0,0052 ha oraz 103/27 o pow. 0,0103 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 19. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/10 o pow. 0,0079 ha oraz 103/26 o pow. 0,0156 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 20. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/13 o pow. 0,0100 ha oraz 103/14 o pow. 0,0137 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogę gminną.
 21. Zaopiniowanie wniosku Pani Joanny Grzesik w sprawie umorzenia odsetek i rozłożenia zadłużenia z tyt. najmu lokalu mieszkalnego położonego w Kraśniku.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik odbędzie się dnia 21 września 2017r. (czwartek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 29, 30 posiedzenia Komisji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Miastu Kraśnik, jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel-Kraśnik w m. Kraśnik od km 25+528 do km 26+633 (strona prawa)”.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Lubelskiej, obręb Zarzecze I.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie
 14. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/12 o pow. 0,0019 ha oraz 103/28 o pow. 0,0036 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 15. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działki oznaczonej numerem 103/29 o pow. 0,0207 ha, położonej w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonej pod drogę gminną.
 16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/11 o pow. 0,0052 ha oraz 103/27 o pow. 0,0103 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 17. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/10 o pow. 0,0079 ha oraz 103/26 o pow. 0,0156 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 18. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/13 o pow. 0,0100 ha oraz 103/14 o pow. 0,0137 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogę gminną.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 18 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 24 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/2016 Rady Miasta Kraśnik z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kraśniku.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku i dotychczasowe Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku.
 11. Półroczna ocena realizacji budżetu w dziale 801 - Oświata i Wychowanie oraz 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza. 
 12. Zapoznanie z aktualną sytuacją i potrzebami placówek oświatowych na 2017/2018 rok.
 13. Informacja Burmistrza Miasta na temat zaangażowania prac dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych oraz przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.
 14. Wolne wnioski.
 15. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 18. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik odbędzie się w dniu 19 września 2017r. (wtorek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 21 posiedzenia Komisji.
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 20 września 2017r. (środa) o godz. 14 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 20 posiedzenia Komisji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

  

 

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI