Program Rodzina 500+

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 25 lipca 2017    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna

 rodzina 500 parasol strona


 

                                                                 klawisz ogolna charakterystyka                     klawisz szczegolowe


 

 Najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Rodzina 500 + 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom zamieszkującym terytorium RP (spełniającym ustawowe kryteria). Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwszy lub jedyne dziecko.

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Mieszkaniec miasta, który będzie ubiegał się o świadczenie może złożyć wniosek w następujący sposób:  

 1. w formie papierowej:
 • w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, parter, stanowisko nr 8;
 •  w punkcie obsługi mieszkańca Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku;
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4A (dzielnica fabryczna);
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, Al. Tysiąclecia 3B (dzielnica stara),
 • w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Kraśniku, ul. Kościuszki 23;
 • w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10;
 • w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kraśniku, ul. Urzędowska 435;
 • w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kraśniku, ul. Kolejowa 28;
 • w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kraśniku, Al. Niepodległości 54;
 • w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 2;
 • w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kraśniku, ul. Moniuszki 3;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Kraśniku, ul. Matejki 1;
 • w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kraśniku, ul. Balladyny 8;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Kraśniku, ul. Słowackiego 5;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kraśniku, ul. Spółdzielcza 3;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kraśniku, ul. Małachowskiego 39
 1. przez Internet (do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny).

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Niepełnosprawne dziecko - to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować swój dochód. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) jest rok 2014. W kolejnym okresie (2017/2018), który rozpocznie się 1 października 2017 r., rokiem „bazowym”, z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:

 • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
 • zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
 • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód na członka rodziny oznacza w tym przypadku przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze.

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana uzyskiwanego dochodu mająca wpływ na prawo do świadczenia, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tym fakcie organ wypłacający.

W przypadku gdy na skutek zwiększonego dochodu nastąpi utrata prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie przysługiwał od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.


Świadczenie wychowawcze nie przysługuje (art. 8 ustawy), jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza się odpowiednio:

1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

3. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.


Zgodnie z art. 9 ustawy w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ wypłacający to świadczenie będzie mógł zamienić jego wypłatę na pomoc w formie rzeczowej lub usług, np. opłacanie przedszkola.


Formularze wniosków o świadczenie wychowawcze w Programie Rodzina 500+ można pobrać we wszystkich punktach, w których wnioski będą od 1 kwietnia przyjmowane lub w formie elektronicznej tutaj:

                                                              pobierz word                            pobierz pdf


 

 Rodzina 500 plus: uwaga na oszustów!!! 

W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500 plus” są strony: 

oraz oficjalne strony internetowe ministerstw oraz poszczególnych podmiotów obsługujących program w gminach.

W wykrytych przypadkach stron będących próbą wyłudzenia pieniędzy za złożenie wniosku informujemy odpowiedzialne za to służby.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest darmowy. Za jego pobranie oraz złożenie wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI